Vesivoiman kalastohaittojen korjaaminen vaatii hallitusohjelman toteuttamista

Vesivoimaloiden rakentaminen on tuhonnut suuren osan maamme virtavesien kalakannoista ja niiden elinympäristöistä.  Monen vesivoimalan lupaehdot ovat vanhentuneita ja niille määrätyt kalatalousvelvoitteet ovat suhteettoman pieniä verrattuna muille teollisuuslaitoksille määrättyihin velvoitteisiin. Kymmeniltä voimalaitoksilta velvoitteet puuttuvat kokonaan. Tilanteen korjaamiseksi on hallituksen ryhdyttävä pikaisesti toteuttamaan ohjelmaansa.

Suuret teollisuuslaitokset, kuten sellutehtaat tai jätevesipuhdistamot tarvitsevat toiminnalleen lain mukaisen ympäristöluvan. Niille määrätään ympäristölupaprosessin yhteydessä yleensä kalatalousvelvoite, jossa toiminnaharjoittaja velvoitetaan tarkkailemaan kaloille ja kalastukselle koituvia vaikutuksia. Lisäksi useimmissa tapauksissa määrätään myös kalatalousmaksu, jolla on tarkoitus kompensoida toiminnan kalataloudelle aiheuttamia haittoja. Vesivoimalaitokset tarvitsevat vesilain mukaisen luvan. Vanhat voimalaluvat ovat pysyviä ja niissä olevat velvoitteet ovat tästä johtuen ajastaan jälkeen jääneitä. Ikuiseksi tulkittu lupa on voitu antaa myös ilman minkäänlaista velvoitetta haittojen arvioimiseksi tai kompensoimiseksi.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) kala- ja ympäristötoimikunta selvitti kalatalousvelvoitteiden tilaa kolmen esimerkinomaisesti valikoidun vesistön (Pohjois-Päijänne, Porvoonjoki ja Vuoksi) vaikutusalueella. Tarkoituksena oli vertailla eri toiminnanharjoittajille määrättyjen velvoitteiden tasoa ja samalla konkretisoida lainsäädännössä olevia selkeitä puutteita. Selvityksen perusteella tarkastelualueella toimivien vesivoimaloiden lupaehdoissa on räikeitä puutteita. Esimerkiksi 14 teollisuuslaitoksen vuotuiset kalatalousmaksut kohdevesistöissä olivat yhteensä lähes 170 000 euroa, kun taas selvityksen kymmenestä vesivoimalaitoksesta vain yhdelle oli määrätty noin 13 000 euron arvoinen istutusvelvoite. Muista teollisuuslaitoksista poiketen yhdellekään alueen vesivoimalaitokselle ei ole määrätty velvoitetta kalataloudelliseen tarkkailuun. Tilanne on samankaltainen myös muissa osissa maatamme.

Voimaloiden luvissa olevia vanhentuneita kalatalousvelvoitteita voidaan päivittää, mutta monet yhtiöt ovat asettuneet tässä vastahankaan. Lisäksi Suomessa on ainakin 50 vesivoimalaa, joille ei ole määrätty lainkaan kalatalousvelvoitetta, eikä niihin nykyisen vesilain nojalla pystytä määräämään jälkikäteen kalatalousvelvoitetta. Saman verran maassamme on voimaloita, jotka eivät ole noudattaneet niille määrättyjä kalatalousvelvoitteita. Tilanteen korjaamiseksi hallitus on ohjelmassaan luvannut ryhtyä toimiin päivittämällä vanhentuneita kalatalousvelvoitteita viranomaistyönä sekä muuttamalla vesilakia ulottamaan kalatalousvelvoitteet myös ilman velvoitteita toimiville voimalaitoksille. Lisäksi viranomaisten on uhkasakkojen nojalla ryhdyttävä toimiin, jotta yhtiöille määrätyt velvoitteet toteutetaan.

Oheiset kuvat ovat vapaasti käytettävissä tiedotteen julkaisun yhteydessä. Kuvatekstiehdotukset:
Kuva 1: Vesivoiman rakentaminen on ollut monen kalakannan loppu Kuva: Anssi Vainikka, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö.
Kuva 2: Vesivoiman aiheuttamien haittojen kompensoimiseksi on rakennetu esimerkiksi tällaisia teknisiä kalateitä. Ne eivät kuitenkaan toimi kalojen kulkuväylinä yhtä hyvin kuin luonnollinen uoma. Kuva: Juha Ojaharju, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö.

Lisää aiheesta:
https://www.vapaa-ajankalastaja.fi/vesivoiman-kalastohaitat-vaativat-lisatarkastelua/