Siian merikalastukseen esitetään yleistä 45 millimetrin solmuväliä

Maa- ja metsätalousministeriö esittää muutosta siian verkkokalastuksen säätelyyn. Muutoksella pyritään nostamaan siian verkkokalastuksessa käytettävä solmuväli 43 millimetristä 45 millimetriin. Kalatalouden Keskusliitto tuo lausunnossaan esiin, että ehdotettu muutos aiheuttaisi suuria taloudellisia tappioita kaupalliselle kalastukselle.

Maa- ja metsätalousministeriön ehdotuksessa siian kalastusta tultaisiin kiristämään erityisesti Merenkurkun alueella. Merenkurkussa siian kalastuksessa sovellettavasta 40 mm:n solmuvälistä luovuttaisiin ja merialueilla käyttöön otettaisiin yleinen 45 millimetrin solmuväli. Vain Perämerellä pienemmät karisiian kalastukseen sopivat solmuvälit jäisivät edelleen käyttöön. Muutos astuisi voimaan vuonna 2023.

Esitettyjen verkon silmäkokorajoitusten taloudelliset vaikutukset ovat suuria. Vaikutukset ulottuisivat myös muiden kalalajien kalastukseen. Esimerkiksi ahvenen kalastus tapahtuu usein samoilla alueilla ja pyydyksillä kuin siian kalastus. Muutosten on arvioitu aiheuttavan noin miljoonan euron vuotuiset tappiot Merenkurkussa harjoitettavalle pyynnille. Saaliiseen kohdistuvien vaikutusten lisäksi paikallisille kalastajille syntyy esitetyistä muutoksista tappiota käyttökelpoisten pyyntivälineiden käyttökiellon myötä.

Kalatalouden Keskusliitto on omassa lausunnossaan huomioinut, että pelkät solmuväliin liittyvät rajoitustoimet eivät tulevaisuudessa tule lisäämään siian kalastusmahdollisuuksia. Siian kalastukseen kohdistuvien rajoitustoimien hyväksyttävyys edellyttää ehdottomasti myös hylkeeseen kohdistuvia toimenpiteitä.

Kaupalliseen kalastukseen kohdistuvien vaikutusten vähentämiseksi Kalatalouden Keskusliitto esittää lievennysvaihtoehdoiksi seuraavia toimenpiteitä:

  • Muutokset rajoitetaan koskemaan vain vapaa-ajan kalastuksen verkkokalastusta
  • Rajoitukset käyttöön aikana, jolloin vaellussiikojen osuus saaliissa on suurimmillaan (heinä-elokuu)
  • Muutokset rajoitetaan alueellisesti sinne, missä vaellussiian osuus saalista on suurin
  • Solmuvälirajoitusta muutetaan Merenkurkun alueella vähemmän (esim. 43 millimetriin)
  • Siirtymäaikaa pidennetään kolmeen vuoteen eli alkamaan aikaisintaan vuonna 2025